Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van toepassing op de kamers en residenties 2L
Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap onder firma Tweelwonen Utrecht V.O.F. gevestigd te Vleutensevaart 100, 3532AD te Utrecht, ingeschreven in deKamer van Koophandel onder het nummer 66018218, hierna genoemd “2L” en anderzijds de begunstigde van de dienst, hierna genoemd “de Gast“. 

2L en de Gast worden hierna gezamenlijk aangeduid met “de partijen“. 

Definities

Er wordt overeengekomen dat de termen in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis zullen hebben: 

Mobiele app
Geheel van de diensten en protocollen die toelaten om mobiele terminals te verbinden met het internet, en die met name de raadpleging en de reservering mogelijk maken van hoteldiensten die verstrekt worden door 2L en eventueel toegang kunnen verschaffen tot het hotel, de Kamer of residenties. 

Kamer
Term die zowel betrekking heeft op de kamer als op het appartement of de studio. 

Reserveringsbevestiging
Pagina van de website of van de mobiele app waarop het verblijf dat door de Gast gereserveerd werd, vermeld staat, met de duur, de door hem/haar geselecteerde diensten, de prijs inclusief belastingen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, en waarop hij/zij het nummer van zijn/haar bankkaart invoert, in het kader van een voorafbetaling of een waarborg. De bevestiging van de reservering door de Gast heeft als gevolg dat hij/zij contractueel gebonden is ten aanzien van 2L. 

Gast
Elke natuurlijke persoon die handelt voor privédoeleinden of zakelijke doeleinden. 

Reserveringsaanvraag
aanvraag van een reservering van kamers uitgevoerd door de Gast via de website, zijn mobiele apps, per telefoon of per e-mail. 

Gegevens
Persoonsgegevens in de betekenis van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met name alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt geacht een “identificeerbare natuurlijke persoon” te zijn, een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit 

E-mail van de reserveringsbevestiging
Document dat een overzicht geeft van de reservering gedaan door de Gast, en dat per e-mail verstuurd wordt na bevestiging van zijn/haar reservering. 

Vestiging:
Residenties die 2L ter beschikking stelt van zijn Gasten, in Europa, in het kader van zijn hotelactiviteiten. 

Dienstverstrekker:
Elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt met 2L in het kader van de diensten die verleend worden aan de Gast. 

Preauthorisatie:
Mechanisme dat erin bestaat de geldigheid na te gaan van de credit card die gebruikt wordt door de Gast om zijn/haar verblijf te reserveren, en aldus een bepaald bedrag op de rekening te blokkeren. Deze voorwaarden kunnen echter verschillen naargelang het type gebruikte bankkaart en het type bank. 

Voorafbetaling
Betaling van het verblijf die uitgevoerd wordt vanaf de reservering gedaan door de Gast in verhouding tot het preferentiële tarief dat gekoppeld is aan het verblijf.  

Privacybeleid
Informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens, waarin wordt uitgelegd op welke manier de persoonsgegevens verwerkt worden door het bedrijf. 

Groepsreservering:
De reservering wordt beschouwd als een groepsreservering vanaf het moment dat de Gast 3 kamers of meer reserveert in eenzelfde reserveringsperiode. De groepsreservering maakt het voorwerp uit van bijzondere voorwaarden, dus elke aanvraag moet per e-mail verstuurd worden naar het adres booking@2ldeblend.nl. 

Onlineresevering
Reservering van kamers door de Gast via de website of mobiele apps van 2L. 

No Show
Reservering die niet geannuleerd werd door Gast, hetzij rechtstreeks (via de website), hetzij onrechtstreeks (via de partners, terwijl de Gast niet is komen opdagen in de vestiging waarvoor hij een reservering gemaakt had. 
Diensten
Alle prestaties die aangeboden worden aan de Gast, in het kader van de reservering van zijn/haar verblijf via de website of de mobiele apps van 2L. 

Website
Geheel van webpagina’s die toegankelijk zijn via het internet, waarop de informatie vermeld staat met betrekking tot 2L, alsook de diensten de aangeboden diensten en de manier waarop er gebruik van gemaakt kan worden. 

Toeristenbelasting:
Regionale belasting op het (toeristische) verblijf die de Gast moet betalen en die verschuldigd is aan de overheid. 

Verwerking
Elke operatie die met name bestaat uit, zonder dat deze opsomming volledig is, het verzamelen, registreren, organiseren, wijzigen, gebruiken, wissen van de persoonsgegevens. 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden 

Elke reservering in een van de vestigingen van 2L impliceert de kennisneming en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden vóór de reservering ter kennis gebracht van de Gast en worden ook verstrekt bij de e-mail ter bevestiging van de reservering. 

Behoudens bijzondere schriftelijke voorwaarden gegeven door een bevoegd personeelslid van 2L, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die door laatstgenoemde worden verstrekt. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Gasten, voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden. 

Artikel 2. Reserveringsvoorwaarden 

De reserveringen van kamers in het kader van deze dienstverlening gebeuren hoofdzakelijk online (hetzij via de website van www.2ldeblend.nl of via Online Travel Agencies zoals Booking.com, Expedia.com etc., hetzij via zijn mobiele app). Reserveringen per e-mail of per telefoon zullen ook kunnen, als de online reservering niet mogelijk blijkt te zijn. 

Reserveringen zijn pas geldig vanaf het moment dat de Gast de reserveringsbevestiging ontvangt per e-mail. De Gast moet de juistheid van de informatie die in de bevestigings-e-mail wordt vermeld controleren en 2L binnen de 24 uur schriftelijk waarschuwen indien deze informatie niet juist is. 

Als hij dit niet doet, zal elke latere betwisting worden beschouwd als laattijdig en nietig en zal de prijs van de reservering verschuldigd zijn. 

Vanaf het moment dat de Gast 3 kamers of meer reserveert in eenzelfde reserveringsperiode, wordt zijn reservering automatisch beschouwd als een groepsreservering. In dat geval zal de reservering onderworpen zijn aan een specifiek contract en zal ze pas geldig zijn na betaling van het totale bedrag van het verblijf. Het saldo (dat de bijkomende diensten omvat zoals – maar niet beperkt tot – het ontbijt, de parking, telefonie en internet en schoonmaak evenals aangerichte schade) moet worden gewaarborgd, naar keuze van 2L, per credit card of voorafbetaling. De groepsreservering dient per e-mail verstuurd te worden naar het adres booking@2ldeblend.nl. 

Elke reservering is nominatief en kan het voorwerp uitmaken van wijziging zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van 2L.

Artikel 3. Naleving van het huishoudelijk reglement 

De Gast verbindt zich ertoe zich te gedragen als een goede huisvader in de vestigingen van 2L en het huishoudelijk reglement van het hotel te respecteren. Elke ernstige of herhaalde niet-naleving van deze bepaling zal beschouwd worden als een ernstige fout vanwege de Gast, en geeft 2L het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, een einde te maken aan het verblijf van de Gast en/of de personen onder zijn verantwoordelijkheid, onverminderd de verschuldigde bedragen. 

Artikel 4. Prijs

De prijs van de reservering wordt zowel vooraf als op het ogenblik van de reservering aangegeven. De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het geselecteerde aantal personen en de gekozen datum. Deze prijzen worden bevestigd aan de Gast in een bedrag inclusief btw en exclusief toeristen belasting en zijn slechts geldig voor de periode die vermeld staat op de pagina van de reservering en de bevestiging van de reservering (in het geval van verschil, primeert deze laatste). 2L zal altijd het bedrag van zijn/haar bestelling meedelen aan de Gast, op het ogenblik van de bevestiging van de reservering door de Gast. De prijzen zullen echter altijd kunnen veranderen, zolang geen reserveringsbevestiging werd geregistreerd. 

De prijs van het verblijf is altijd betaalbaar in EUR, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. 

Behoudens andersluidende bepaling vermeld op de website of de mobiele app van 2L, zijn bijkomende prestaties (ontbijt, parkeren etc) niet inbegrepen in de prijs. 

De toeristenbelasting vermeld op de pagina van de tarieven en de bevestiging van de reservering, moet rechtstreeks ter plaatse, in het hotel, betaald worden, behalve in het geval van een voorafbetaling, waarin dit bedrag reeds inbegrepen kan zijn. 

De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling, en elke verandering van het toepasselijke btw-percentage zal automatisch doorgerekend worden op de aangegeven prijs, op de datum van de facturatie. Bovendien zullen elke wijziging of invoering van nieuwe belastingen opgelegd door de overheid, automatisch doorgerekend worden op de prijs die de Gast verschuldigd is. 

Als er na de reservering een significante wijziging van de prijs zou optreden, of een belangrijke wijziging in de berekeningswijze, zal 2L dit meedelen aan de Gast, die het recht zal hebben om zijn reservering te annuleren. 

Artikel 5. Annulering en no show 

De annulering van de reservering kan rechtstreeks gebeuren via de website www.2ldeblend.nl of de Online Travel Agencie zoals Booking.com of Expedia.com etc, of via zijn mobiele app. De annuleringsverzoeken kunnen echter altijd schriftelijk gebeuren op het adres booking@2ldeblend.nl en zijn pas van kracht wanneer zij bevestigd zijn per kerende e-mail van 2L. 

In het geval dat de reservering van de Gast vooraf betaald werd en in dat geval gebruik heeft gemaakt van een vooraf betaalde reservering tegen een preferentieel tarief zal geen enkele annulering of terugbetaling mogelijk zijn, 

Onverminderd vorige paragraaf van deze bepaling, kan de Gast zijn reservering kosteloos annuleren tot 24 uur op de voorziene dag van aankomst indien er gekozen is voor een Fexible tarief. Daarna zal de prijs voor de gehele reservering worden aangerekend. Hetzelfde geldt voor de Gast die zich op de in zijn reservatie voorziene dag van aankomst niet zou hebben aangemeld, en waarvan de reservatie niet geannuleerd zou zijn geweest, of niet geannuleerd werd volgens deze bepaling (No Show). 

Wanneer de reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen de annulerings- en no show-voorwaarden onderworpen zijn aan deze specifieke annuleringsvoorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling. En voorbeeld hiervan is een Non-refundable Rate en een Flexible Rate. 

Artikel 6. Verlaging van het aantal overnachtingen 

Onverminderd de reserveringen die het onderdeel uitmaken van een voorafbetaling, zullen in het geval van verlaging van het aantal overnachtingen voorafgaand aan de aankomstdatum van de Gast, en tot 24 uur op de dag van aankomst, geen kosten aangerekend worden aan de Gast indien er gekozen is voor een Fexible tarief. 

In het geval van verlaging van het aantal overnachtingen tijdens de duur van het verblijf, zal het initieel gereserveerde verblijf verschuldigd blijven. 

In het geval dat een reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen voorwaarden voor het verlagen van het aantal overnachtingen onderworpen zijn aan deze bijzondere voorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling. En voorbeeld hiervan is een Non-refundable Rate en een Flexible Rate. 

Artikel 7. Uitbreiding van het aantal overnachtingen 

Elke uitbreiding van het aantal overnachtingen wordt beschouwd als een nieuwe reservering en moet voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag via het e-mailadres booking@2ldeblend.nl. Er wordt een nieuwe prijsofferte, met de juiste tariefvoorwaarden overgemaakt aan de Gast, die moet worden bevestigd per e-mail door 2L en door de Gast. 

2L kan in geen geval een beschikbaarheid garanderen wat de gewenste data en/of kamers betreft. 

In het geval dat een reservering gekoppeld is aan een specifiek verkoopaanbod, een commercieel pakket, of elke andere promotie met bijzondere voorwaarden, zullen voorwaarden voor het uitbreiden van het aantal overnachtingen onderworpen zijn aan deze bijzondere voorwaarden, die zullen kunnen afwijken van deze bepaling. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de Gast 

De Gast is aansprakelijk ten opzichte van 2L, zowel voor wat de personen onder zijn verantwoordelijkheid betreft, als voor de schade die hij of deze personen zouden veroorzaken aan mensen, eigendommen, inrichting en andere voorzieningen van 2L evenals, over het algemeen, aan plaatsen waartoe het publiek toegang heeft. 

Artikel 9. Veiligheid en identificatieprocedure 

2L behoudt zich het recht voor om op elk moment de identificatie van de Gast te verifiëren. De Gast moet dus over een identiteitskaart of paspoort beschikken. 

Artikel 10. Waarborg 

Elke reservering moet worden gewaarborgd, afhankelijk en naar keuze van de 2L, door een credit card, voorschot of voorafbetaling van het verblijf. 

2Lbehoudt zich het recht voor de geldigheid van de betalingsmiddelen en waarborgen te verifiëren en deze te weigeren. In het geval dat de reservering wordt gewaarborgd via credit card, behoudt 2L zich het recht voor een preautorisatie uit te voeren voor de credit card van de Gast voor aankomst. De Gast moet de exacte gegevens van de credit card mededelen en zorgen dat hij de kaart bij zich heeft die hij heeft gebruikt bij de reservering, met dien verstande dat de Gast noodzakelijkerwijze houder moet zijn van de eerder genoemde kaart. 

In het geval dat de credit card niet kan worden voorgelegd bij de verificatie, zal een alternatieve betalingsmethode worden gevraagd aan de Gast (andere credit card, in contanten of bankoverschrijving). Indien de gegevens vermeld op het reserveringsdocument niet overeenkomen met die van de Gast die in de kamer of het appartement verblijft, wordt de reservering aangepast met de nieuwe verstrekte gegevens. 

De waarborg heeft betrekking op de prijs van het verblijf en eventueel achteraf geconstateerde schades veroorzaakt door de Gast. De Gast gaat er mee akkoord dat schade, welke aantoonbaar door de Gast zijn veroorzaakt, via de waarborg kunnen worden verrekend, 

Artikel 11. Betaling 

De eindafrekening (eventueel van het resterende verschuldigde saldo, rekening houdend met de waarborg of de reeds gedane betaling) door de Gast moet worden uitgevoerd ten laatste bij de check-out. 

Bij de reservering zal gevraagd worden aan de Gast om de gegevens van de credit card door te geven, die zal dienen om de reservering te garanderen of om de voorafbetaling te doen. Deze informatie moet met name de naam van de houder van de kaart, het kaartnummer en de geldigheidsdatum omvatten. 

De Gast moet verplicht de credit card bij zich hebben waarmee hij/zij zijn/haar reservering gegarandeerd heeft, of de voorafbetaling heeft uitgevoerd. Bovendien moet, om veiligheidsredenen, de Gast de houder zijn van hoger genoemde kaart. 

2L werkt samen met Worldline en 3C Payment voor de online betalingen met bankkaart. De geldigheid van de betaalkaart van de Gast wordt gecontroleerd door Worldline en/of 3C Payment . Deze kunnen de betaalkaart weigeren om diverse redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, limiet bereikt, foute code ingevoerd, enz. In het geval er zich een van de opgesomde problemen voordoet, zal de Gast, enerzijds, contact moeten opnemen met zijn/haar bank, en anderzijds opnieuw contact moeten opnemen met 2L om zijn/haar reservering en betaling via elk ander door 2L aanvaarde middel te bevestigen. 

De betaling van het verblijf kan onderdeel uitmaken van een voorafbetaling, op het ogenblik van de bevestiging van de reservering door de Gast, wanneer deze mogelijkheid geboden wordt door 2L. In dat geval zal het bedrag onmiddellijk gedebiteerd worden en omvat het de prijs van het logies, de verblijfstaks, de prijs van de maaltijden als deze geselecteerd werden door de Gast, alsook elke andere bijkomende prestatie die door de Gast gekozen zou zijn. 

In de andere gevallen zal 2L48 uur vóór de voorziene aankomstdatum op de door de Gast vermelde rekening een preautorisatie uitvoeren. De betaling gebeurt ten laatste op het moment van de vertrekformaliteiten van de Gast. 2L zal bij aankomst aan de Gast een borgsom kunnen vragen, of een toelating om zijn/haar credit card te debiteren, om de betaling van de bedragen die verschuldigd zouden zijn, te garanderen. 

2Lzal in ieder geval aan de Gast mogen vragen om zijn/haar identiteitsdocumenten voor te leggen ter verificatie en controle. 

Artikel 13. Uren van aankomst, vertrek en toegang voor de vestigingen van 2L 

De aankomsttijd in een vestiging van 2L is voorzien om 15 uur. Op de dag van vertrek moet de Gast de vestiging verlaten hebben om 11 uur. 

De toegang tot de 2L gebeurt via de mededeling van de codes vóór aankomst van de Gast. Deze codes worden overgemaakt aan de Gast wanneer de reservering is bevestigd en gewaarborgd door zijn betaling overeenkomstig deze voorwaarden en worden medegedeeld uiterlijk op de dag van aankomst zelf van de Gast. 

Artikel 14. Overmacht 

2Lkan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien deze niet-uitvoering te wijten is aan het optreden van een element van overmacht zoals, en deze lijst is niet-limitatief, overstroming, brand, storm, terrorisme, stakingen of door toedoen van de overheid. 2L behoudt zich het recht voor de reservering van de Gast te verplaatsen naar een andere residentie van de stad waar de reservering oorspronkelijk is gedaan. 

Artikel 15. Dieren, rokers, verboden middelen en drugs. 

De aanwezigheid van dieren is niet toegestaan. In geval van een schending van dit verbod wordt een schoonmaak forfait gefactureerd van 450 EUR (incl. btw), met dien verstande dat er een hoger bedrag kan worden aangerekend aan de Gast indien 2L grotere schade zou vaststellen (onder andere, maar niet beperkt tot, de onmogelijkheid om de kamer te verhuren). 

Het is verboden te roken in de vestigingen van 2L (met inbegrip van de kamers, trappen hallen, liften en gangen en alle publiek toegankelijke plaatsen). In geval van een schending van dit verbod wordt een schoonmaak forfait gefactureerd van 450 EUR (incl. btw), met dien verstande dat er een hoger bedrag kan worden aangerekend aan de Gast indien 2L grotere schade zou vaststellen (onder andere, maar niet beperkt tot, de onmogelijkheid om de kamer te verhuren). 

Iedere vorm van verboden middelen zijn verboden. En deze lijst is niet-limitatief, soft-hard drugs, lachgas, vuurwapens, steekwapens en iedere andere vorm van verboden artikelen en goederen.

Artikel 16. Supplementen voor aankomst in de voormiddag en/of laattijdig vertrek 

Vroeg incheck is mogelijke vanaf 9 uur op basis van beschikbaarheid. Er zijn extra kosten voor vroege incheck:

9 uur tot 11 uur= 35 euro

11 uur tot 13 uur = 25 euro

13 uur tot 15 uur = 15 euro.

Indien u later wenst uit te checken dan kunt u reageren op het bericht dat u per email ontvangt van Example Hotel. Of u kunt bellen/sms naar 0031 6 12866960 Voor elk extra uur wordt er 10 euro berekend met een maximum uitcheck tijd van 14:00 uur en 30 euro.

Artikel 17. Minderjarigen 

Reserveringen door minderjarigen (tot 18 jaar) zijn verboden. 2L behoudt zich het recht voor de toegang tot de residenties te weigeren aan elke minderjarige die niet wordt begeleid door zijn wettelijke vertegenwoordiger en over te gaan tot annulering van de reservering. 2L kan ook elk verblijf annuleren indien blijkt dat de residentie zal worden gebruikt door minderjarigen die niet worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers. 

Artikel 18. Wifi 

In de residenties van 2L is er wifi-toegang. Deze wifi-toegang is tegen betaling en is doorgaans voorzien in de overnachtingsprijs. 

Het gebruik van de wifi impliceert dat de Gast de veiligheidsvoorschriften van de verstrekker van de internettoegang naleeft. De Gast moet zich weerhouden van elke handeling die de goede werking van de wifi die hij/zij ter beschikking krijgt, kan schaden. De Gast moet zich houden aan een Fairuse policy welke betekent dat het niet is toegestaan onrechtmatige of verboden handelingen te verrichten met behulp van het door 2L verstrekte internet signaal zoals het illegaal downloaden of uploaden van beeldmateriaal, mining t.b.v. boitcoins etc. 

2L kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van onbeschikbaarheid van het internet of indien er sprak eis van inbreuk door derden op systemen van de Gast via het (wifi-) netwerk van 2L. 

Artikel 19. Klachtenbehandeling 

Elke klacht met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de prestaties door 2L moet, op straffe van nietigheid, aangetekend per brief worden verzonden binnen de 10 werkdagen na het litigieuze feit met een precieze beschrijving van de elementen die aan 2L worden verweten. Na deze termijn wordt de klacht als nietig beschouwd. 

Artikel 20. Uitsluiting van domiciliekeuze 

Elke domiciliekeuze van de Gast op het postadres van de vestiging waar hij/zij verblijft, of op het adres van de maatschappelijke zetel van 2L is verboden, tenzij er een landurige huurovereenkomst is gesloten van minimaal 30 nachten met een maximum van 180 nachten en voorzien van een door 2L verstrekte huurovereenkomst. Domiciliekeuze betekent niet dat de inschrijving door het betreffende Gemeente bestuur accepteert zal worden als Gemeentelijk inschrijfadres. 

Artikel 21. Bescherming van persoonsgegevens 

Bij reservering van een verblijf in een van onze vestigingen, worden de verzamelde gegevens van de Gast verwerkt door 2L. Deze gegevens zijn nodig om de reservering van de Gast te beheren en kunnen worden gebruikt om de Gast beter te leren kennen en hem informatie toe te sturen over de producten en diensten van 2L. 

De gegevens van de Gast zijn bestemd voor 2L, evenals voor de dienstverleners. De gegevens van de Gast kunnen worden overgedragen aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Unie om de reserveringen van de Gast te beheren, om zijn dossier op te volgen in het kader van precontractuele maatregelen of op basis van een autorisatie van de bevoegde instantie inzake gegevensbescherming. 

2L voert de verwerking van de gegevensverwerking uit, waarvoor zij verantwoordelijk is, voor de doeleinden van commercieel beheer van de reserveringen, facturatie en betaling, prospectie en commerciële promotie/animatie, commerciële statistieken en tevredenheidenquêtes. De gegevens zijn bestemd voor 2L en voor zijn dienstverleners, voor zover deze hen aangaan. 

Conform de wettelijke bepalingen beschikt de Gast over een recht tot toegang, bevraging, rectificatie, verzet en verwijdering van gegevens bij 2L evenals het recht om richtlijnen te geven voor de verwerking van zijn gegevens. Hiervoor moet de Gast het volgende adres gebruiken: info@2ldeblend.nl. 

De Gast verklaart dat hij kennis heeft genomen van de informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens waarvan de Gast tevens kennis kan nemen via de website van www.2ldeblend.nl. 

Artikel 22. Deelbaarheid 

De nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden betekent niet dat de andere bepalingen van het contract ongeldig of nietig zijn. 

Artikel 23. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling 

Deze algemene voorwaarden evenals de hieruit voortvloeiende contractuele relaties tussen de partijen worden uitsluitend geregeld door het Nederlands recht. In geval van een geschil is de Rechtbank van Utrecht bevoegd.